TrueView (trueview) wrote in anti_fasmer,
TrueView
trueview
anti_fasmer

Category:

Кий и потомки. Déjà vu?

Велесова книга (Дощ. 36б):

I се Кые умере за трi десенте ляты владыщете ны. I по семе бящь сын Лебедянь, iжь се реще Славере, i тоiе жiве два денсете ляты. А по те бясть Верен зь Влiкоградiе, текожьде два десенте. I [по] тому Сережень десенте.

И вот Кий умер, тридцать лет правив нами. А после него был сын Лебедян, который звался Славер, и он жил двадцать лет. А после него был Верен из Великограда, также двадцать. И после него - Сережень десять [перевод Н.В. Слатина].

Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись:

…А по Кiю вълъсть прiя съварохъ Ъго ЛебЪдянъ а по сьмьртi Ъго вълъсть прiя вънуче Кiевъ кънязъ ВЪремъ а по ВЪрему вълъсть прiа правънуче Кiевъ СережЪнь а оумЪрлъ бЪзъ чадънъ.

А после Кия власть принял первенец его Лебедян, а после его смерти - внук Кия, князь Верем, а после Верема - правнук Кия Сережень, который умер бездетным [перевод В.Н. Савченко].

===============

...Лаврыкiй же кънажа оу ПолянЪхъ 30 лЪтъ а възълюбъленъ чадiю а въ лЪто 5943 поiдЪ въ Царьгърадъ къ Феодосiю II а заключi рядъ о мiрЪ а о гостЪхъ аже мъзды не iматi от алдiне такожьдЪ от пълЪна изымаа вълахъвъ а българы а полянЪ а съкуфi а обезЪ а прiвъдЪ въспять ихъ на Русь съ съкаръбiемъ iхъ же.

…Iма же…Лаврыкiй же от гърЪцi се ЪестЪ ЦЪзарь сълавЪнъ Кiй аже въ чадi гълаголютъ къняже Кiй а гЪрадъ Ъгоже Кiевъ ЪстЪ а се наречЪнiе вЪдаютъ а по сь дънi…

Лаврикий княжил у полян 30 лет, и народ полюбил его, а в год 435-й от Р Х пошел в Царьград, к Феодосию II, и заключил договор о мире и о купцах, чтобы плату с них не брали за ладьи, а также из плена освободил влахов и болгар, и полян, и скифов, и обезов и привел их обратно на Русь со скарбом их.

Имя Лаврикий греческое и означает, что он — царь славян Кий, или Славный Кий, увенчанный лаврами, а в народе говорят о нем: «Князь Кий, а город его — Киев»; и название это знают и поныне.


-----------------
1. Велесова книга в переводе Н.В. Слатина.
2. Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.

© TrueView
Tags: trueview
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 89 comments