TrueView (trueview) wrote in anti_fasmer,
TrueView
trueview
anti_fasmer

Category:

Будинский изборник

https://vk.com/doc399489626_464573375

...А от Вандаларiя а до Вадъмунда сущЪ девятьнадесятЪ колЪнъ кънязЪй СловЪнъскiхъ
Кънязь же Вадъмундъ а на Русi наречЪнъ яко Вадiмiръ а онъ же суть въторый вънукъ Гостомыслъвъ а от рода варязЪй Прусi бо отЪнь Ъго ТурiсълЪйфъ iзъшЪдъ от колЪна ПрусъвЪ
А въ лЪто 6372 сЪй Вадiмiръ въспрiя сьмЪрть въ пърЪ а оусобii от РодЪрiка iже наречЪнъ на Русi яко Рурiкъ А онъ же суть третiй вънукъ Гостомыслъвъ а от рода варязЪй Русi бо отЪнь Ъго Халдълавъ а на Русi наречЪся яко Годъславъ А онъ же iзъшЪдъ от рода ОбодърiтЪ iже от Руса СъвЪръна А прЪвiтаютъ на Полабiе а ешьтЪ на отокЪ РуянЪ аже РюгЪнъ на ЪзЪрi Варяжьскомъ…А прЪвiтаютъ же въкоупЪ iже съ нiмi а варязЪ ВЪнъды ОнЪ же iзыдутъ от ВЪнъда СевЪрна бо сii трiе адЪлъфiя Прусъ а Русъ а ВЪнъдъ А суть сыновЪ отня едiного Алъбiса iже прiiдохъ съ родъмъ своя от рЪцы Алабii на прЪдЪлы ЪзЪрi Варяжьскаго аще въ зачялЪ вЪкъмъ А по сь дънi сущi тамо А въсЪ суть ПоморянЪ есi а на сЪмъ ЪзЪрi Вряжьскомъ А варягамы а наречЪся А онЪ суть прiснь едiная Русi СловЪнъской дъля

...А всего от Вандалария и до Вадимунда существовало девятнадцать колен князей словенских…
Князь же Вадимунд (Вадим Храбрый), на Руси нареченный Вадимиром, он второй внук Гостомысла и принадлежит роду варягов-пруссов, так как отец его Турислейф происходит из колена Пруса. А в год 864-й Вадимир был убит в усобице Родегиром, нареченным на Руси Рюриком, он третий внук Гостомысла и происходит от рода варягов-русов, так как его отец Хальдлав, на Руси прозываемый Годславом, принадлежал к роду ободритов из колена Руса Сиверца, которые живут на Полабии и еще на острове Руян, или Руген, что в море Варяжском…И живут они вместе же с варягами вендами, которые происходят от Венда Северного. Это три брата: Прус, Рус и Венд, и все они сыновья Альбиса, который пришел со своим родом от реки Алабии на берега озера Варяжского еще в начале веков, и они все живут там, и все они - поморяне на озере Варяжском, и все они варягами называются и всегда едины с Русью Словенской…

...Въ лЪто 6334 пояша дъщЪрь Умiлу ГостомысловЪ вЪлiй кънязъ Халдълавъ iже Годiславъ от ОбодърiтЪ iже варязЪ-русЪ бо сущi от колЪна Руса СiвЪръца А оувЪдi сь Умiлу за морЪ въ гърадъ МекЪлъ iже оу ОбодърiтЪхъ А вЪны прЪвЪлiкъ въдаяшЪ Гостомыслу А сънастiе а лодiе а анъкiры а сЪкоры аркудЪасъвЪ а аръмЪлiны а алатосъ а камЪнiЪ дърагыя дъщЪрЪй Гостомысловыхъ дъля А афiсъхы же вiнъныя а варелакы ратъныя же А рядъ на вьсь вЪкы сътъворi съ Русью
А родi Умiла въ ОбодърiтЪхъ трiехъ сынъвъ а вънучЪй сърЪдънiхъ же ГостомысловЪхъ А едiнъ РодЪрiгъ А въторъ СiгънЪтръ А трiетiй Торъвардъръ А онЪ же чада ГодiславовЪ iже вiтанiе iхъ въ ОбодърiтЪхъ въ МекЪлЪ оу варязi-русi бо от Руса СiвЪръцЪ iхъ зачяло А бяхутъ въ сь МекЪлЪ до възъмужанiя оу отня Годъслава

В год 826-й женился великий князь Хальдлав, который наречен Годславом; он - из племени ободритов, которых называют варягами-русами, потому что ведут они свой род от колена Руса Сиверца. И увез (Годслав) Умилу, среднюю дочь Гостомысла, за море, в город Мекел, к ободритам, и дал выкуп огромный за невесту Гостомыслу: и снасти, и лодки, и якоря, и шкуры медвежьи, и пушнину, и соль, и камни драгоценные для дочерей Гостомысла, и кувшины с вином, и бочки винные, и заключил вечный мир с Русью…
И родила Умила у ободритов трех сыновей, а внуков средних Гостомысловых: первый Родериг, а второй Сигнётр, а третий Торвардр, и они от Годслава, и жизнь их проходила в Мекеле-граде, у ободритов, которые есть варяги-русы, ибо от Руса Сиверца их начало, и жили они у отца своего Годслава до своего возмужания…


…Въ лЪто 6358 пояша РодЪрiгъ съварахъ Годъславъвъ iже въ МекЪлЪ Ефанду аже дъщЪръ IнегЪльдова iже суть кънязь варязЪй-ругЪнЪ iже от ВЪнъда СiвЪрца яко вiталъ iзъдърЪвлЪ на оттокЪ РуянЪ
Въ лЪто 6358 родiся оу СiгънЪтра iже въ МекЪлЪ съварахъ Халъгардъ iже вънучЪ Годъславъвъ а Гостомыслъвъ правънучЪ А наречЪнъ ХЪлъгъ А въ лЪто 6359 родiся Ульвъ iже наречЪнъ УлЪбъ
Въ лЪто 6359 родi Ефанъда РодЪрiгу iже въ МекЪлЪ оу варязЪй-русь дъщЪрь IнгiгЪрдь аже вЪльмi кърасьна отрокъвiца
…Въ лЪто 6363 родi Торъвардъръ iже въ МекЪлЪ сына КарЪла а послЪжьдЪ Роалда А се суть вънукi Годъславовы въ ОбодърiтЪхъ а правънучЪ ГостомысловЪ А онЪ же суть варязЪ-русЪ бо от старЪйшаго рода Руса СiвЪръца

В год 850-й женился Родериг, первенец Годслава из Мекела на Ефанде, дочери Инегельда, князя варягов-ругенов, которые происходят от Венда Сиверца, что жил в древности на острове Рюген…
В год 850-й родился у Сигнётра из Мекела первенец Хальгард, внук Годслава, a правнук Гостомысла, и наречен Хельгом, а в год 851-й родился Ульв, он же Улеб…
В год 851-й родила Ефанда Родеригу, который проживал в Мекеле, у варягов-русов, дочь Ингигерду, очень красивую девочку…
…В год 856-й родился у Торвардра из Мекела сын Карел, а потом родился Роалд, оба они внуки Годслава, князя ободритов, и правнуки Гостомысла, и все они варяги-русы, потому что происходят от старейшего в роде своем Руса Сиверца…

…Въ лЪто 6366 разъболЪся зЪло Гостомыслъ а сълъ поiдЪ от нь Годъславу къ ОбодърiтЪ iже суть варязЪ-русы дажь абiе прiспЪ вънучЪ РодЪрiгу на Русь а кънязьмъ на ЛадожЪ ставiтi а съ родъмъ своя А харатiю даяшЪ о сЪмъ А Вадiмiру яко старЪйшЪму НовЪгърадЪ по Гостомыслу къняжiтi А Iзъбору iже Айсъбаръ на Iзъборъ стЪ бытi А Iнару на БЪлеЪзЪрЪ къняжiтi А старЪйшiй Осъкълодъ вiтаетъ съ родъмъ оу ОлъдiрЪ въ КiевЪ
Въ лЪто 6368 дъня 27 элулъ мiнiа прiiдЪ ноужьда вЪлiя на земълю СловЪнъскую Бо прЪставiся кънязь вЪлiй СловЪнъскiй Гардъмундъ iже наречЪнъ Гостомыслъ А языцы рускымi а словЪнъскiмi въсЪмо оплачьнъ А хълъмъ Ъго же на ВълътовЪ iже оу Хьлмъгарда А прiiдутъ на погребЪнiе вьсь прiсънъ Ъго А жена едiна Ъго Софiя А дъщЪрi Ъго Радуна а Русълава А сыновьць Ъго Будiгостъ А нЪтiя ОлЪва А вънучi Ъго старЪйшiя Осъкълодъ а Вадiмундъ А Iзъборъ а Эйнаръ а Росiца А правнучЪ Борiсълавъ iже Борiчь а мЪзiны отрочЪ Людъмiла а Фрулавъ а ВЪлъмудъ сь прiснь аже вЪдалi кънязя въ вiтанiе Ъго а въ худостi а въ оуспЪнii Ъго же…

В год 858-й очень сильно заболел Гостомысл и послал князь к Годславу, к ободритам, то есть к варягам-русам, посла с прошением, чтобы быстрее пришел внук Родериг на Русь со своей семьей для княжения на Ладоге, а Вадимиру как старшему в Новгороде после смерти Гостомысла княжить. А Избору княжить в Изборске, а Инару на Белоозере княжить, а самый старший, Аскольд, живет с семьей в Киеве, у Олдира…
В год 860-й от РХ, в день 27 июня месяца, пришло великое горе на землю Словенскую: умер великий князь словенский Гардмунд, нареченный на Руси Гостомыслом, и был он оплакан всеми людьми словенскими и русскими, и могила его есть на Влатовом поле, что у Хольмгарда, и пришли на его похороны все родственники и жена его София, и дочери его Радуна и Руслава, и племянник его Будигост, и племянница Олева и старшие его внуки Аскольд и Вадимунд, и Избор, и Эйнар, и Росица, и правнук Борислав, он же Борич, и младшие отроки Людмила, Фрулав, Вельмунд с родней - все, кто знал князя при жизни, и при его болезни, и при кончине его…


…Въ лЪто 6370 дъня 27 дiоскорi мiнЪя прiiдутъ на Русь СловЪнъскую по велЪнiю Годъслава въсЪ сыны Ъго же iже сьрЪдънiя вънучЪ Гостомысловы Iже РудЪрiгъ а наречЪнъ на Русi яко Рурiкъ А СiгънЪтръ а наречЪнъ яко СЪнЪусъ А Торъвардъръ а наречЪнъ Труворъ А iже съ нiмi прiiдутъ вьсь чада а роды iхъ а съ чадiю а съ прiсънiю А множьство вЪлiе А Ефанъда Рурiкова съ дъщЪрiю IнгiгЪрдiю а съ адЪлъфiемъ мЪзiнымъ ХЪлъгъмъ А съ нЪтiямi Карълъмъ а Халгардъмъ а Роалдъмъ iже чада СiгънЪтровЪ а ТорвалдовЪ А варяжькi суть жЪны iхъ же съ чагамы а съ къщЪямы А iная же чадь А сiдЪi а матЪры съ аръцыхы же а архЪлаi съ къмЪтiю а съ коустодiей А прiiдутъ больмЪ трiехъ тысящъ доушь съ мъногы съкаръбы iхъ же А се бяше нашЪстъвiе iстiнъноЪ на Русь СловЪнъскую
Въ лЪто же 6370 поiдЪ Людъмiла аже дъчi Вадiмундова за Ратъмiра суть съдъружьнiка Вадiмундова А онъ же кънязъ Вадiмiръ на Русi СловЪнъской наречЪнъ
Въ лЪто 6371 прiiдуть на Ладожье къ Рурiку iзъ за моря ешьтЪ а варязi-нурманЪ ГунълофовЪ насълЪдъкi мъщанiя дъля СловЪнамъ А прiiдутъ лЪстъно яко коустодiе къняжЪЪ А не въ малЪ А рать едiной тысячЪ бяшетъ А вънiдутъ въ блiжънii вЪсi въдълЪ ръцы Моутъной аже сущi А сiцЪ распрострiся сЪi варязЪ находънiкi по въсь Русi СловЪнъской А сiцЪ наста се Русь РурiковЪ…А зачало Ъя от Ладожiя iзыдЪтъ…

В год 862-й дня 27-го июня месяца пришли на Русь Словенскую по приказу Годслава все три сына его, средние внуки Гостомысла: Родериг, который назван на Руси Рюриком, Сигнётр, названный на Руси Синеусом, и Торвардр, или Трувор и с ними пришли их семьи, дети, ближняя и дальняя родня в великом множестве, и Ефанда, Рюрикова жена, с дочерью Ингигердой, и с братом младшим Хельгом, и с племянниками Карлом, Хальгардом и Руальдом, то есть с детьми Сигнётра и Торвардра, и варяжские их жены с прислугой и рабами, и иная прислуга: мастера, повара, учители (аръцыхы), военачальники с воинами и охраной - всего более трех тысяч душ со скарбом своим, и это было настоящее нашествие на Русь Словенскую.
В этот же год 862-й пошла Людмила, дочь Вадимунда, он же князем Вадимиром на Руси Словенской наречен, за Ратмира, приятеля Вадимунда.
В год 863-й пришли на Ладогу, к Рюрику, из-за моря еще варяги-норманны, наследники Гунульфа, для мщения словенам, и пришли обманно, как охрана князя, и не мало, а целое войско, около одной тысячи воинов. И вошли в ближние села по берегам реки Мутной, и так разошлись эти варяги-находники по всей Руси Словенской, и так настала Рюрикова Русь,…и начало этой Руси от Ладоги происходит…


Въ лЪто же 6372 зача Вадiмундъ а съ Будiгостъмъ а съ Iзъборъмъ iсполчiтiся на Рурiка iже сЪдЪ на Ладожье А въбръзъ поiдутъ съ къмЪтiю а воi въ ладiяхъ от IръмЪрi а по ръцЪ Моутъной а до Ладожiя Аць на вьрЪтiяхъ а на сътрЪжьняхъ сЪдЪ варязЪ-нурманЪ зЪло кърЪпкъ многая дружiнЪ въ засадЪ А вънЪзаапу оустремiся на дружiну БудiгостъвЪ А бысть сЪща вЪлiя А оуязъвi Будiгоста же въ лодii iже съ воямi А оутоплЪ сь лодiя съ чьловЪкамi же iже съ кънязьмъ Будiгостъмъ
...а на бърЪзЪ рать ВадiмiровЪ поiдЪ въспять къ НовЪгъраду А вънiдутъ въ гърадъ а съ Iзъборъмъ же
…а поча гърадъ съ воi а съ чадiю къ бъранi iзъготовлятiся А къ сЪщЪ съ нурманамi iже прiiдутъ от Годъслава а от Русi iной аже въ ОбодърiтЪхъ
А въ тоЪ же лЪта 6372 поiдЪ ХЪлъгъ iже дЪверь Рурiкъвъ а съ дъружiною на Пъльскъвъ А вънiдЪ въ нь бЪзъ бъранi а сЪдЪ тамъ же А СiгънЪтръ поiдЪ на БЪлеЪзЪрЪ къ Эйнару понЪжЪ суть съродiчЪ А Торъвардъръ поiдЪ на IзъборъстЪ а съ къмЪтiю варяжьскъй А вънiдЪ въ нь а съ бъранiю малой А Рурiкъ же сЪдЪ на ЛадожьЪ аже оубояся Вадiмунда бо кънязь по харътiямъ ГостомысловЪ
А въ тоЪ же лЪта 6372 възъста ПълочянЪ а съ ДрЪговiчЪ а съ КрiвiчЪ въ IзъборъстЪ а въ вЪсяхъ А оуязъвi Торъварда а съ нуръманы мъногы А iзъгънаа iныхъ вънъ А оутекутъ съпасЪнiя дъля на Ладожiе къ Рурiку А КрiвiчЪ пакы Iзъбора прЪзъваа на къняжЪнiе
А въ тоЪ же лЪта 6372 на мъразiе поiдЪ рать РурiковЪ вЪлiя а съ СiгънЪтръмъ iже съ нурманЪ а съ архЪлаi Ролъфъмъ а Фарълофъмъ а съ ОбодърiтЪ мъногы а по голътi на НовЪгърадъ А объложЪ въкроугъ а от ръцы Моутъной А поча вЪсi жЪщi а кълЪтi гърабiтi А СловЪнЪмъ вьсь пагубЪ а ноужьду чiнiтi а пълЪнiтi чадь А многая дънi бъранi прiключiся А пакы подъступiся къ гъраду А въ нЪкiй дЪнь децЪмбрiя зачася сЪща вЪлiя а дълъгая а сътрашьна А оубьЪнъ бысть Вадiмунъдъ суть кънязь Вадiмiръ на заборолахъ А онъ же съварахъ ТорiслЪйфъвъ а храбъръ кънязь а вънучЪ старЪйшiй Гостомыслъвъ А такожьдЪ въ сЪщi сЪй оубiЪнъ быстъ ярълъ СiгънЪтръ а на Русi наречЪнъ яко СЪнЪусъ же суть въторый сынъ Годъславъвъ а вънукъ же Гостомыслъвъ А съ нiмъ же iзъгiбоша варязi мъногы от ОбодърiтЪхъ а от Нурманъ А трупiе iхъ же а СъловЪнъ же възълежа на голътi а на бърЪзЪхъ ръцы Моутъной А въ сiю же нощь вънiдЪ Рурiкъ съ дружiною въ гърадъ А оузъряхъмъ въ кълЪтi Iзъбора iже вьсь iзъязъвлЪнъ А повЪлЪ къмЪтьмъ своя оубiтi кънязя Iзъбора А такожьдЪ iже съ нiмъ же СловЪнЪ А сiцЪ оумЪрлъ послЪдънiй кънязь СловЪнъскiй Iзъборъ А онъ же мЪзiнъ вънучЪ Гостомыслъвъ а сынъ едiный Будiгостъвъ


В год 864-й стали готовиться Вадимунд с Будигостом и Избором в поход против Рюрика, который сидел в Ладоге, и быстро пошли с дружиной и воинами в лодках из Ирмери (Ильменя) по реке Мутной и до Ладоги, но на возвышенностях и в низинах сидели в засаде варяги-норманны, очень сильные дружины, и много их было в засаде, и они внезапно напали на дружину Будигоста, и был жестокий бой, и убили князя Будигоста, который был в ладье вместе с воинами, и утопили их всех вместе с князем Будигостом…А на берегу войска Вадимира отошли к Новгороду и вошли в город вместе с Избором…И начал город с воинами и жителями подготавливаться к сражению с норманнами, которые пришли от Годслава и от Руси другой, которая у ободритов.
В тот же год 864-й пошел Олег, шурин Рюрика, с дружиной на Плесков, и вошел в город без боя, и сел там на княжение, а Синеус пошел на Белоозеро, к Эйнару, родственнику своему, у Трувор пошел на Изборск с воинами варяжскими и вошел в город после небольшого сражения, а Рюрик сидел на Ладоге, так как боялся Вадимира, потому что тот считался законным князем по завещанию Гостомысла.
И в тот же год 864-й восстали полочане и дреговичи, и кривичи в Изборске и в селах, и убили Трувора, и многих норманнов убили, а других изгнали из города, и эти норманны ради своего спасения бежали к Ладоге к Рюрику, а кривичи снова призвали Избора на княжение…
И в тот же год 864-й, когда настали морозы, рать великая Рюрикова с Синеусом, с норманнами и с военачальниками Рольфом и Фарлофом, и с ободритами многими пошли по льду к Новгороду, и обложили город вокруг, начиная от реки Мутной, и стали села жечь и клети грабить, и всякие беды словенам чинить, и брали в плен простой народ, и много дней шли сражения, и снова варяги и норманны подошли к Новгороду, и в некий день декабря началась битва великая, долгая и страшная, и в этом сражении был убит князь Вадимир на башне городской, а он был первенец Торислейфа, храбрый князь и старший внук Гостомысла, а также в этом сражении был убит ярл Сигнётр, который на Руси наречен Синеусом, это второй сын Годслава и внук Гостомысла; и с ним погибли многие варяги из ободритов и многие норманны, и трупы их и словен лежали во множестве на льду и берегах реки Мутной, и в эту же ночь Рюрик вошел со своей дружиной в Новгород, и увидели они в одной клети израненного князя Избора и других раненых словен. И повелел Рюрик своим воинам убить князя Избора и всех словен, кто с ним. Так умер последний князь словенский Избор, младший внук Гостомысла и единственный сын князя Будигоста…


Въ лЪто 6373 зача cЪдЪтi Рурiкъ въ НовЪгърадЪ А Ъго же Ефанъда съ дъщЪрiю IнгЪрдiю съ нiмъ же А поча земълi СловЪнъскiя родъмъ своя разъдаятi А нЪтiю Хальгарду въдаяшЪ Ладожъ А iному нЪтiю Ульву въдаяшЪ БЪлеЪзЪрь iже сiры чада СiгънЪтръвЪ А нЪтiю Карълу въдаяшЪ Iзъборъсть А iному нЪтiю Руалду въдаяшЪ ПълътЪскъ iже чада сiры ТъръваръдъвЪ А сЪстрiую ВЪльмунду въдаяшЪ Будъгощь съ Олонью А шюрiну ХЪльгу въда гърадъ Пъльскъвъ съ вЪсi Людьмiлы ВадiмундовЪ а мЪзiну къняжичЪ Вълъдiславля кормлЪнiя радi А iнымъ же варязьмъ въдаяшЪ iныя пърЪдЪлы земълi СловЪнъской А боляры а госьтЪ ВадiмiровЪ съ чадiю а роды своя оутЪчЪ КыЪву къ Олъдiру а Оскълоду съпасЪнiя дъля от яростi РурiкъвЪ а ярълы Ъго же варяжьскыя
Въ тоЪ же лЪта 6373 пояша Рурiкъ въторiцЪю дъщЪрь БудiгостъвЪ а вънучю Гостомыслову РусъгЪрдь а наречЪна Росiца въ жены А родiся Рурiковъ съварахъ от РусъгЪрдi а наречЪнъ Iнгъваръ iже мЪзiнъ адЪлъфiй IнъгЪрдi дъщЪрi же РурiковЪ от Ефанъды варяжькi аже дьчi IнегЪлъдовЪ iже Ярълъ от Руянi аже оттокъ въ ЪзЪрЪ Варяжьскъмъ
СiцЪ съта оу Рурiка дii чада Большая дъчi IнЪга а мЪзiнъ съварахъ Iнъгъръ А зЪло възълюблЪны iмъ же

В год 865-й начал княжить Рюрик в Новгороде, и его жена Ефанда с дочерью Ингигердой были с ним. И стал земли словенские раздавать родственникам своим: племяннику Хальгарду отдал Ладогу, а другому племяннику, Ульву, отдал Белоозеро, это дети-сироты (сiры чада) Синеуса, племяннику Карлу отдал Изборск, а другому племяннику, Руальду, - Полоцк, это дети-сироты Трувора, племяннику Вельмунду отдал Будогощ с Олоньей, а шурину Олегу (Хельгу) отдал Плесков с селами, Людмиле, дочери Вадимунда, и сыну ее малолетнему княжичу Владиславу, для их проживания, а другим варягам отдал другие части земли Словенской, а бояре и купцы Вадимира со своими людьми и семьями убежали в Киев к Олдиру и Аскольду, спасаясь от ярости Рюрика и его варяжских ярлов…
В тот же год 865-й женился Рюрик законным браком на дочери князя Будигоста и внучке Гостомысла Русгерди, которая наречена Росицей, и родила она Рюрику первенца, и назвали его Ингваром, это младший брат Ингигерды, дочери Рюрика от Ефанды, варяжки, дочери Инегельда, ярла руянов, которые живут на острове Руяни в море Варяжском…
…Теперь у Рюрика стало двое детей: старшая дочь Ингигерда и первенец от Русгерди Игорь, очень им любимые…
Рюрикова Русь и путь ее


…Въ лЪто же 6373 многая моужi от НовЪгърада а от Пълъскъва а iныя вЪсi СловЪнъскыя оутечЪ на Русь Полянъскую въ Кыевъ гърадъ къ Ольдiру же а къ родiчю СловЪнъскаму Осъкълоду бо ПолянЪ же суть съродiчЪ СловЪнЪмъ А гълаголютъ же бо не бытi рабъмъ оу Рурiка а рода Ъго
Въ тоЪ же лЪта 6373 прiiдохъ Олъдiръ съ ОсъкълодЪмъ на Пълочанъ Рурiковыхъ А мъногая зъла сътъворi А Роалда едъва не оубi А нЪкiiхъ варязЪй iже от Нурманъ въ пълънъ iмаашЪ А мъногая кълЪтi въ ПълътъскЪ пожьгоша а чадь iзбi

В год 865-й многие мужи из Новгорода и Плескова и других селений словенских убежали в Русь Полянскую, в город Киев, к Олдиру и к их родичу словенскому Аскольду, потому что поляне - родственники словенам, и говорят они, что не хотят быть рабами у Рюрика и рода его (В другом месте гл.XI говорится: В год 868-й от РХ пришли в Киев из Новгорода много словен со своими семьями, которые убежали от Рюрика и его варягов, а Аскольд и Дир приняли их, дали им кров и защиту тоже дали).
В тот же год 865-й пошли Олдир с Аскольдом на полочан Рюриковых и много зла сотворили, а Руальда чуть не убили, и некоторых варягов-норманнов взяли в плен, и много домов в Полоцке сожгли и народ избили…(В другом месте гл.XI говорится: В год 865-й от РХ пошли Аскольд и Дир на полочан и кривичей, и подчинили их, и дани возложили на них, и дружину оставили у полочан.
И в тот же год Аскольд стал готовиться к наступлению на своего брата-единоплеменника Родерига и хотел идти зимой на Ладогу, но помешали сильные морозы, и ушел он обратно, гонимый прочь непогодой)

…Въ лЪто 6375 прiiдЪ Осколодъ на КрiвiчЪ а дань възъложi на нь А повелЪ Рурiку данi не даятi

…В год 867-й пришел Аскольд к кривичам и дань возложил на них, и повелел им дани Рюрику не платить.

Въ лЪто 6385 зЪло разъболЪся кънязъ Рурiкъ iже въ СловЪнЪхъ оу НовЪгърадЪ А прiiдутъ на балiе РурiковЪ от варязЪй-русi iзъ МекЪлi лЪкарЪ бълагы а дъбры А ешьтЪ от ГърЪцi iзъ Перъгамi i нЪкiя АръмЪнЪ А балii вЪлiя А послЪжьдЪ прiiдохъ а прiснь Ъго а жены Ъго Ефанъда съ IнъгЪрдiю а Росiца съ Iнъгъваръмъ малымъ а ХЪлъгъ съ Людъмiлой же на пособiе Рурiку а iная же прiснь от рода Ъго
Въ лЪто 6387 въ дЪнь 23 мiкiфiстъ мiнiя iнъдiкта прЪставiся кънязь СловЪнъскiй РодЪрiгъ съварахъ кънязя варязЪй-русi iже въ ОбодърiтЪхъ Годъславъвъ а вънукъ Гостомыслъвъ а наречЪнъ на Русi Рурiкъ
А къняжiлъ въ СловЪнЪхъ 17 годiнъ а iмЪяше дii жены Ефанъду варяжьку а РусъгЪрдь аже Росiца словЪнъка же а вънучЪ възълюблена Гостомыслова А iмеяше дъчi IнгiгЪрдь 28 годiнъ а съвараха Iнгъвара 13 годiнъ iже бо дЪтЪскъ вЪльмi А въласть прiя дЪверь (?) Рурiкъвъ а мЪзiнъ адЪлъфiй Ефанды ХЪлъгъ А на Русi наречЪнъ яко Олъгъ iже варягъ съ оттокы Руяны А бяше Ольгу же 39 годiнъ А зЪло могущьнъ а кърЪпъкъ сь моужь а велЪмоудъръ
Рурiкъ же бяше на Русi СловЪнъской 17 годiнъ А мъногая погубЪ сътворi въ СловЪнЪхъ А кънязЪй СловЪнъскiхъ iзънiчьтожаа А данi мъногыя на СловЪнЪхъ възъложi…А есьтЪ хълъмъ Ъго на Ладожiе оу сътрЪжьнЪ ръцы Моутъной на вЪлiемъ верЪтii

…В год 878-й сильно заболел князь Рюрик Словенский в Новгороде, и пришли опытные врачи лечить Рюрика: варяги-русы из Мекела, а также греки из Пергама и некие армяне: и прибыли поддержать Рюрика родня его и жены: Ефанда с Ингигердой и Росица с Ингваром Малым, и Олег с Людмилой, и другие родственники.
В год 879-й, день 23-й февраля месяца, преставился князь словенский Родериг, первенец князя варягов-русов у ободритов Годслава и внук Гостомысла, который наречен на Руси Рюриком. А княжил он у словен 17 лет, и было у него две жены - Ефанда, варяжка, и Русгерд, она же Росица, словенка и любимая внучка Гостомысла, и были у него дочь Ингигерда 28 лет и сын Ингвар 13 лет; и власть принял шурин Рюрика и младший брат Ефанды, 39-летний Хельг, который на Pvcи наречен Олегом; этот варяг с острова Рюген очень сильный и мудрый муж.
Рюрик же был князем на Руси Словенской 17 лет и много бед натворил у словен, и князей словенских уничтожил, и многие дани возложил на словен… И есть могила его на Ладоге, у реки Мутной, на большом холме…
Tags: trueview, история
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 100 comments